สุขภาพคนไทย

สสส. สานพลังภาคี ม.มหิดล เปิดรายงาน สุขภาพคนไทย ปี’66

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมรายงาน สุขภาพคนไทย ปี 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

โดยดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. ได้กล่าวว่า รายงาน สุขภาพคนไทย 2566 ซึ่งจัดทำโดย สสส. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และภาคีเครือข่ายนักวิชาการ ได้นำเสนอตัวชี้วัด ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ที่ยึดตามยุทธศาสตร์ภายใต้ทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ของ สสส. ที่มีจุดเน้นการทำงานที่เป็นเป้าหมายหลัก 7 ประเด็น ได้แก่ ยาสูบ แอลกอฮอล์และยาเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย อุบัติเหตุทางถนน สุขภาพจิต มลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากนี้ยังมีในส่วนของ ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน นโยบาย ยังเป็นบริบทที่ สสส.ให้ความสำคัญ

“รายงานสุขภาพคนไทยปี 2566 จะเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลที่ สสส. ใช้ไว้กำกับติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลบางส่วนของรายงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยง ตอบโจทย์พันธกิจของ สสส. โดยมีรูปแบบการทำงานผ่านภาคีเครือข่าย การกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องในแต่ละระดับ และเชื่อมต่อปฏิบัติการ หรือมาตรการต่างๆ โดยเนื้อหารายงานฉบับนี้ มีรายละเอียด ระดับสุขภาพ เจ็บป่วย สถานะทางสุขภาพ รวมถึง พฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สะท้อนภาพเชิงนโยบาย จากข้อมูลรายงานเล่มนี้ สสส. จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ แบ่งการทำงานเป็น 2 ระดับ คือ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจะส่งต่อข้อมูล เข้าสู่ 15 แผนงาน ของ สสส. ต่อไป” ดร.ประกาศิตกล่าว

สุขภาพคนไทย

รศ.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 กล่าวว่า 10 สถานการณ์เด่นปีนี้ นำเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ได้แก่

ปัญหายาเสพติดในชุมชน จะควบคุมอย่างไร บุหรี่ไฟฟ้ารุกคืบในไทย ความปลอดภัยบนทางม้าลายและคนเดินเท้า การแก้ไขกฎหมายสุรา ระบบบริการสาธารณสุขใน กทม. และการปฏิรูประบบปฐมภูมิ ความมั่นคงทางอาหาร สังคมไทยกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ รู้ทัน “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” สังคมสูงวัย การส่งเสริมสมุนไพร

สำหรับ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทยปีนี้ ได้แก่ ยูเนสโก ยกย่องสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ WHO มอบรางวัลระดับโลกให้แพทย์ไทย “นพ.ประกิต-นพ.ไพศาล” โรงพยาบาลศิริราชรับรางวัลสูงสุด Thailand Lean Award 2022 และ ยูเนสโกยกย่องพระยาศรีสุนทรโวหาร

“โดยในรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 นำเสนอเรื่องพิเศษ คือ คำสัญญาของไทยใน “คอป” (COP : Conference of Parties) เป้าหมายที่ไทยได้ให้ไว้ในการประชุม COP มีผู้นำจาก 92 ประเทศ ผู้แทนจาก 190 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 35,000 คน กับการรับมือ “โลกรวน” นำเสนอสภาพความ “รวน” ของโลก และของไทยในปัจจุบัน ความเป็นมาของเป้าหมาย การช่วยกันลดอุณหภูมิของโลก และมาตรการต่างๆ รวมทั้งแผนการ และการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆ ในไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทั้งความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ติดตามอ่านหนังสือรายงานสุขภาพคนไทย และบทความได้ที่ www.thaihealthreport.com” รศ.เฉลิมพลกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ utrechtcityjobs.com

แทงบอล

Releated